image-2017-03-02-4-800x600Tûzen Triennen fan Britsum is ferneamd om har unike teksten. In tal fodden skriuwt dy op bekende melodyen. Somtiden brûke wy itselde tema as by it orizjineel. Mar meastal jouwe wy der in eigen draai oan, mei in ûnderwerp dat better past by it libben en de leafde fan froulju.

Entree

  gratis, fergees

Meer informatie

0511-472126