• De Buorren, de nije namme foar de grutte seal.
  De Buorren, de nieuwe naam voor de grote zaal.
 • De Schalmei, de nije namme foar de lytse seal, ek wol seal Kreatyf.
  De Schalmei, de nieuwe naam voor de kleine zaal, ook wel zaal Kreatyf.
 • De Jister, de nije namme foar seal E.
  De Jister, de nieuwe naam voor zaal E.
 • De Opkeamer, de nije namme foar seal H.
  De Opkeamer, de nieuwe naam voor zaal H.
 • De Hameie, de nije namme foar seal I.
  De Hameie, de nieuwe naam voor zaal I.