OANT 10 JANNEWARIS TA KINNE DER KAARTEN RESERVEARD WURDE FOAR

8 PERSONAAZJES, “DICHTEN DOE JE ZÓ”,
Alle foarstellingen ynklusyf arrangement mei kofje mei wat lekkers, 2 konsumpsjes, hapkes

spilers:
Jelke vd Molen, Johan Thijssen, Jelmar Hoekstra, Hennie Veenstra, Ida vd Veen, Matty Dijk,
Stienie Boskma, Bert Sinnema.

Rezjy en teksten:
Anny ter Linden-Veenstra
Rezjy assistinsje:
Anneke vd Wal

spyldata:
jannewaris
22, 23, 24, 29, 30 en 31
TINK DEROM: 24 en 31 jannewaris binne middeisfoarstellingen!

febrewaris
5 en 6, 

jûns:
seal iepen 19.30 oere
oanfang 20.00 oere

middeis:
seal iepen 14.30 oere
oanfang 15.00 oere

prizen per persoan:
gjin stiper of freon:      € 20,00
stipers:                             € 12,50
freonen:                           € 8,00

kaartferkeap en reservearingen (ferplicht!):

MOANDEIS EN TONGERSDEIS: 17.00 OERE OANT 20.00 OEREALLE OARE DAGEN FANÔF 16.00 OERE OANT 20.00 OERE.
RESERVEARE KIN OAN 10 JANNEWARIS TA, DERNEI IS DER IN WACHTLIST
TILL. NR. FOAR RESERVEARINGEN: 06 251 91 497

NB:
Y.F.M. KORONA IS RESERVEARJEN FERPLICHT!
RESERVEARJE KIN ALLINNE TILLEFOANYSK
RESERVEARE FOAR ‘DICHTEN DOE JE ZÓ’ KIN OAN 10 JANNEWARIS TA, DERNEI IS DER IN WACHTLIST (YFM YNKEAP ITERIJ MFC ‘IT MASKELYN’)

Entree

  € 20,00
  Stipers € 12,40
  Freonen € 8,00

Meer informatie

06 251 91 497/nei 16.00 oere