HympHamp Téater bestiet út Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga. Twa akteurs dy ’t inoar fûn hawwe yn it meitsjen fan koarte, komyske sketches, en dy ’t , sa docht bliken, hiel geskikt binne foar begelyks kabaret. Yn ‘e ôfrûne jierren hie HymHamp Téater optredens mei in protte sukses yn ferskate téaters, net allinne yn Fryslân, mar ek dêrbûten.
Op 13 april 2018 komt HympHamp nei It Maskelyn, mei it program:
‘Dûbelportret’
In Jûnfoljend kabaretprogramma as ferfolch op it earste programma; ‘Op portret’.
Yn Dûbelportret sitte fansels ek wer moaie types en prachtige lieten. In pear âlde bekinden komme mei in oar ferhaal mar der binne ek in soad nije figueren.

Sa as Harm op Papadag
In útblust stel op houliksterapy, de fersoarger yn de seniorenflat en noch folle mear.

Entree

  € 10,00

Meer informatie

0511-472126