Twa echtpearen komme by elkoar om in ferklearring op te stellen foar in skea-fersekering.
Harren soantsjes, Floris en Thomas ha rûzje hân en hjirby is Thomas in
Kaartferkeap fanôf sneon 18 desimber 2021 fan 16.00 – 20.00 oere en alle dagen op tillefoannûmer

pear tosken kwytrekke.
De âlders sjogge dit foarfal ynearsten as in bernerûzje en besykje dit beskaafd en yn alle ridlikheid op te lossen. Mar der ûntsteane diskusjes dy’t hieltyd mear út de hân rinne en it wurd in slachfjild fan
wurden. In potsje ferbaal boksen.
Wa steunt wa? En de hamster…, wat is der mei de hamster gebeurd?
In stik mei in protte humor en messkerpe dialogen.

De rolfiguren worden gespeeld door Hennie Veenstra, Wim van der Laan, Stienie Boskma en Gerrit de Boer. De regie is in handen van Anny ter Linden-Veenstra, regieassistente is Anneke van der Wal.

Seal iepen in heal oere foar de foarstelling.

Foarôfgeande oan dizze foarstelling kinne jo in breamiel reserveare foar € 15,00 per persoan.  It breamiel begjint om 12.00 oere. Reseveare kin fia 06 -45 53 44 09 of fia It Maskelyn op nûmer 0511 – 472126. 

 

 

Entree

  € 16,50
  Stipers € 10,00

Meer informatie

  Website

06 - 45 53 44 09 of www.mrvtesselschade.nlade