Twa echtpearen komme by elkoar om in ferklearring op te stellen foar in skea-fersekering.
Harren soantsjes, Floris en Thomas ha rûzje hân en hjirby is Thomas in pear tosken kwytrekke.
De âlders sjogge dit foarfal ynearsten as in bernerûzje en besykje dit beskaafd en yn alle ridlikheid op te lossen. Mar der ûntsteane diskusjes dy’t hieltyd mear út de hân rinne en it wurd in slachfjild fan
wurden. In potsje ferbaal boksen.
Wa steunt wa? En de hamster…, wat is der mei de hamster gebeurd?
In stik mei in protte humor en messkerpe dialogen.

De rolfiguren worden gespeeld door Hennie Veenstra, Wim van der Laan, Stienie Boskma en Gerrit de Boer. De regie is in handen van Anny ter Linden-Veenstra, regieassistente is Anneke van der Wal.

Entree

  € 16,50
  Stipers € 10,00

Meer informatie

06-45 53 44 09 of www.mrvtesselschade.nl