RAZE OM PROTTERS

Koarte tekst

Yn dizze oandwaanlike teaterfoarstelling wurdst gizele troch Doede, in jonge mei in licht ferstanlike beheining. Mar meitsje dy gjin soargen: hy hat gjin kwea yn it sin. Hy wol allinne mar hiel graach datst efkes harkest. Kinsto him hearre?
Lange tekst

 

Entree

Meer informatie