Toneel
07 november 2024

Do krijst der safolle foar werom/Je krijgt er zoveel voor terug

In tragikomeedzje fan Pier21 oer spytmemmen, winskâlden en grutbringe

Fan oktober ôf reizget Pier21 mei de nije foarstelling Krijst der safolle foar werom!? troch hiel Fryslân. Oer it wichtige tema spytmemmen, winskâlden en grutbringe. Under regy fan Mara van Vlijmen en tekst fan Ali Zijlstra spylje Anna Raadsveld en Benno Veenstra broer en sus dy ’t in nachtlike konfrontaasje mei-inoar oangean oer bernewinsken, spytmemmen en âlderskip.

It is trije dagen foar kryst. Elkenien is drok dwaande mei tariedingen foar de feestdagen. Dit jier is it ekstra spannend want: Frank makket spesjaal foar it doarp in krystmusical mei de bern fan de muzykskoalle. De repetysjes binne yn folle gong. Yn alle hektyk ûntdekt Djoeke, syn suster, dat se opnij yn ferwachting is. Dêr skrikt se enoarm fan en se kin net langer fuortdrukke wat se eins al hiel lang fielt: se wol gjin mem wêze. Frank dêrfoaroer wol neat leaver as tegearre mei syn man Julian âlders wurde. Wat folget is in lange nacht (yn it dekôr fan de krystmusical) dêr ’t harren tsjinstelde (berne)winsken yn botse: harren ideeën oer wat it betsjut om âlder te wêzen. In oandwaanlike en ek komyske konfrontaasje om it âlderskip hinne.

Nederlands

Titel: Krijst der safolle foar werom

Een Friese tragikomedie van Pier21 over spijtmoeders, wensouders en opvoeden

Vanaf oktober reist Pier21 met een nieuwe voorstelling door heel Friesland. Dit keer over het belangrijke thema spijtmoeders en wensouders. Onder regie van Mara van Vlijmen en tekst van Ali Zijlstra spelen Anna Raadsveld en Benno Veenstra broer en zus die een nachtelijke confrontatie met elkaar aangaan over kinderwensen, spijtmoeders en ouderschap.

Het is drie dagen voor kerst. Iedereen is druk bezig met voorbereidingen voor de feestdagen. Dit jaar is het extra spannend want: Frank maakt speciaal voor het dorp een kerstmusical met de kleinsten van de muziekschool. De repetities zijn in volle gang. Het thema is iets te volwassen, de muziek iets te complex en de kostuums iets te dubbelzinnig, maar daar is Frank zich nu nog niet van bewust. Hij ervaart vooral de stress van zijn eigen ambitie. In alle hectiek ontdekt Djoeke, zijn zus, dat ze opnieuw zwanger is. Daar schrikt ze enorm van en ze kan niet langer wegdrukken wat ze eigenlijk al heel lang voelt: ze wil geen moeder zijn. Frank daarentegen wil niets liever dan samen met zijn man Julian ouders worden.

Wat volgt is een lange nacht (in het decor van de kinderkerstmusical) waarin hun tegengestelde (kinder)wensen botsen, hun ideeën over wat het betekent om ouder te zijn en over hun eigen ouders en jeugd.